INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


 

Informace o správci osobních údajů                

správce osobních údajů: Šárka Hánělová, DiS.

sídlo firmy: Habřinská 951, 530 06 Pardubice

provozovna: Masarykovo náměstí 59, 537 01 Chrudim

telefon: 469 623 439 (v pracovních dnech 9:00-17:00)

IČO: 72963671

 

Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje rozdělujeme do dvou skupin - osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

 

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:

 • marketingové činnosti (zasílání obchodních nabídek),

 • zasílání odborných článků z oboru oční optiky a optometrie.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný a potvrzuje se podpisem v osobní kartě pacienta / zákazníka.

 

Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:

 • plnění našich povinností, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcí předpisy,

 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

Poskytování Vašich osobních údajů, ke kterým nepotřebujeme Váš souhlas je zákonným požadavkem a máte jako pacient / zákazník povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme.

Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi; je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností o zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcí předpisy.

Dále na právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu dodržování dalších následujících předpisů: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Identifikační údaje

 • jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu a podpis,

Kontaktní údaje

 • kontaktní adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa,

Zvláštní kategorie osobních údajů

 • údaje o zdravotním stavu,

Biometrický údaj

 • fotodokumentace předního segmentu oka.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci oční optiky HANEL Optik. Pokud je zpracování osobních údajů založené na Vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech oční optiky HANEL Optik jako je dodání zboží na adresu, zpracování zakázky nebo plnění věrnostních programů, mohou být Vaše osobní údaje zpracovány našimi dodavateli. Zpracování osobních údajů mohou pro oční optiku HANEL Optik provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Uložení osobních údajů v oční optice HANEL Optik

Lhůta pro uchování zdravotnické dokumentace dle zákona č. 372/2011 Sb., Vyhláška č. 98/2012 Sb. je 5 let od posledního vyšetření pacienta a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního roku po dni, v němž je proveden poslední záznam do zdravotnické dokumentace.

U zhotovených zakázek je to doba minimálně 10 let a to z důvodu např. pro objednání náhradních dílů, záznam přesného typu obruby nebo brýlových čoček.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Máte však také právo se na nás obrátit kdykoli, pro získání informace o procesu zpracování svých osobních údajů nebo za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

 • máte právo si vyžádat kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme,

Právo na opravu osobních údajů

 • pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění,

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

 • lhůta pro uchování zdravotnické dokumentace dle zákona č. 372/2011 Sb., Vyhláška č. 98/2012 Sb. je 5 let od posledního vyšetření pacienta a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního roku po dni, v němž je proveden poslední záznam do zdravotnické dokumentace,

 • u zhotovených zakázek je to doba minimálně 10 let a to z důvodu např. pro objednání náhradních dílů, záznam přesného typu obruby nebo brýlových čoček. Pokud však podáte žádost o zrušení zpracování osobních údajů, né však dříve než 5 let od zhotovení poslední zakázky, budou jeho osobní údaje bez odkladu vymazány

 • ostatní údaje, které nejsou součástí zdravotnické dokumentace a zdravotnických poukazů, jako např. e-mail klienta / zákazníka na jeho žádost, pokud odvolá svůj souhlas se zpracováním příslušného osobního údaje bude bez odkladu zlikvidován a vymazán

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo pokud jsou protiprávní.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat,

 • zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu je zákonné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • v případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu:

​      Úřad pro ochranu osobních údajů

      Pplk. Sochora 27

      170 00 Praha 7

      telefon: +420 234 665 111

      e-mail: posta@uoou.cz

 

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na naši provozovnu HANEL Optik nebo využít elektronický komunikační kanál oční optiky.

Na Vaši žádost, která se bude týkat uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Komunikaci budeme provádět způsobem, který budete preferovat Vy (e-mail, dopis, datová schránka,..).